БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Дали некој ја реши равенката y+2=y?

Пренеси го гласот

Решението на линеарна равенка со една непозната спаѓа во редот на полесните математички проблеми од областа на основна алгебра.

Со соодветни математички операции и закономерности решението на линеарните равенки со една непозната секогаш е реален број.

Или дали е тоа така навистина?

Равенката y+2=y е класичен пример на равенка со една непозната која што нема решение поради контрадикторноста на конфигурацијата и распоредот на вредноста на двете страни од знакот за еднаквост.

Така колку и да се обидувате да ја решите оваа равенка едноставно нема решение а доколку сакате да збуните и поскусни математичари поставете им го овој проблем

bregalnickimarketing

Креирано од:


Пренеси го гласот