Брегалнички Портал

Вести од Багалничкиот регион.

Дијалектите на Македонскиот јазик се присутни во Егејска, Вардарска, Пиринска Македонија, во Албанија и во Косово

Пренеси го гласот

Од Предговорот на Македонскиот дијалектен атлас во издание на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“…

Задача на проектот Македонски дијалектен атлас е да се проучи и да се претстави актуелната македонска дијалектна реч на хоризонтален и вертикален план на сите лингвистички нивоа: фонологија, прозодија, флексија, синтакса, зборообразување, лексика, на сета македонска етничка територија, што подразбира и македонските дијалекти во Албанија, Грција (Егејска Македонија), Бугарија (Пиринска Македонија) и во областа Гора (Косово).

Како база на истражувањето се фиксирани 400-415 дијалектни пунктови (дијалектни зони), од кои 265 се во рамките на Република Македонија, 105-110 во Егејска Македонија со Долна Преспа и Тракија, 26 во Пиринска Македонија, 10 во Албанија и 2-3 во Гора.

Истражувањата се вршат на самиот терен со задолжително анкетирање според единствениот Прашалник кој соджи 3500 позиции (прашања) во кои е опфатена основната диференцијална тематика од сите области на граматиката…

Проектот Македонски дијалектен атлас е инициран на Конгресот на југословенските слависти во Загреб 1959 година од страна на Југословенскиот комитет за дијалектолошки атласи. Организатор, раководител и главен реализатор на проектот беше академик Божидар Видоески до крајот на неговиот живот во 1998 година…

Извор: Aleksandar Jordanosk

Креирано од:


Пренеси го гласот