БРЕГАЛНИЧКИ ПОРТАЛ

ИДЕНТИТЕТ НА РЕГИОНОТ

Колку изнесува силата на затегање во кабелот? (Решение овде)

Пренеси го гласот

Ваква задача се учи на факултетот за градежништво (Градежен факултет- Скопје) и е дел од предметот СТАТИКА на конструкциите т.е. Техничка механика I.

Предуслови за решавање на вакви задачи кои треба да поседувате се знаења од математика и физика. Овој предмет е основа за предметот Јакост на Материјалите и предметот Техничка Механика II т.е. Динамика на конструкциите.

Градежниот инжинеринг е дефицитарна струка во Македонија но и пошироко во меѓународни рамки па оттука оваа научна дисциплина би требало да биде една од најплатените и најреспектирани.

Но дали е тоа така?

Решението на овој механички проблем зададен во оваа објава би бил следен:

bregalnickimarketing

Креирано од:


Пренеси го гласот