Брегалнички Портал

Вести од Брегалничкиот регион.

ДРЖАВОТВОРНИТЕ РЕШЕНИЈА НА ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ (ПРВ ДЕЛ)

Пренеси го гласот

ДОКУМЕНТИ ШТО ТРАЈНО ОБВРЗУВААТ

Македонскиот народ во 2014 година го одбележува еден од најзначајните датуми во својата историја 70 години од одржувањето на Првото заседание на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија (АСНОМ). На 2 август 1944 година е конституирана првата слободна држава на македонскиот народ темелница на денешна самостојна и суверена Република Македонија. Одржувањето на АСНОМ е во време на крвавата и величенствена народноослободителна и антифашистичка војна, во која македонскиот народ се бореше за слобода заедно со земјите против фашизмот и победа над фашизмот. Народот ја прифати националната програма на Комунистичката партија на Македонија за борба и со масовно учество, без разлика на национална и верска припадност, со голем хероизам и жртви го оствари вековниот стремеж за слобода и македонска држава.

На Првото заседание на АСНОМ се донесени историски државотворни решенија од големо значење и со трајна вредност за Република Македонија. Тие се актуелни пораки за денес и за иднината на Република Македонија. Сојузот на борците на Македонија тргнувајќи од значењето на решенијата на Првото заседание на АСНОМ и нивната трајна државотворна вредност во брошурата ги објавува и актуелизира за запознавање на сегашните и идните генерации граѓани на Република Македонија.

За решенијата треба да се знае и од нив да се учи за обезбедување на вековност и просперитет на слободата, мирот и државноста на Република Македонија.

Решение донесено на Првото заседание на АСНОМ за прогласување на АСНОМ како врховно, законодавно и извршно народно претставничко тело и највисок орган на државната власт на демократска Македонија.

РЕШЕНИЕ НА АНТИФАШИСТКОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУ-ВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА КАКО ВРХОВНО ЗАКОНОДАТЕЛНО И ИСПОЛНИТЕЛНО НАРОДНО ПРЕСТАВИТЕЛНО ТЕЛО И НАЈВИСОК ОРГАН НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ НА ДЕМОКРАТСКА МАКЕДОНИЈА (АСНОМ)

Чл. 1

Основајќи се на суверената воља и правото на самоопре-деление на народот на Македонија, чии верни толкователи представителите во ова Собрание, а во согласие со решениата донесени на II заседание на АВНОЈ (Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија) во град Јајце 29 ноември 1943 година Антифашското собрание на народното ослободуење на Македонија (АСНОМ) се конституира во врховно законодателно и исполнително прeдставително тело на Македонија и на македонската држава, како равноправна федерална единица во демократска федеративна Југославија.

Чл. 2

АСНОМ ја врши законодателната и исполиителната функција на македонската федерална држава, до колку таа функција не ја префрлил на својот Президиум и на Народното правителство на македонската држава.

Чл. 3

АСНОМ го образуваат народните представители, без разлика на народност, вероисповедание, пол, раса и политическо-партијска припадност, кои се дали доказателство, оти ја прифваќат борбата за 1944, 2 август, манастир Прохор Пчински 6 самостојателност и слобода на народот на Македонија и народноослободителната борба на сите останали народи во Југославија, а покрај това се непомирливи непријатели на окупаторот и неговите помагачи.

Чл. 4

Законодателната власт АСНОМ ја врши на cвоите пленарни заседанија, a вo времето меѓу заседа-нијата таја власт ја врши преку Президиумот, Исполнителната власт АСНОМ ја врши преку својот Президиум и преку народното правителство на македонската држава.

Чл. 5

АСНОМ и народното правителство на маке-донската држава са врховни органи на народната власт на македонската држава како федерална единица вo фе-деративна Југославија. Имајќи пaк предвид сегашното развитиа на народно-ослободителната борба и степенот на изградуењето на власта во општата држава, a како уште ги нема сите условија за образувањето на народното правителство на македонската државна функцијата на народното прави-телство ќe ја врши времено ПРЕЗИДИУМОТ HA АСНОМ

Чл. 6

АСНОМ си избира свои Президиум кој е составен од претседател, два потпрецедатела, два секрета-ра и најмалку други 16 (шеснаест члена).

Чл. 7

За својата работа Президиумот одговара пред АСНОМ.

Чл. 8

Сите законодателни решенија на АСНОМ и не-говиот Президиум се објавуваат со подписите на претседателот и секретарот на АСНОМ относно на неговиот Президиум.

Чл 9

Ha територијата на Македонија вaжaт законите на федералната 1944, 2 август, манастир Прохор Пчински 9 македонска дpжaвa и завоните на фeдepaтивнa и демократска Jугославијa.

Чл. 10

До формирањето ка народното правителство-на македонската држава при Президимот н а АСНОМ се oбразувa нужен број отдели за разните гранки на држав-ното yправлениe. Cekoj отдел се yправљава од началник на отделот Началникот на отделот ги води работите на отделот под раководство и контролата на член од президиумог н а k o г o и одго в ap a.

Чл. 11

Народното правителствo на Македонската Факсилшл на еден дел од Решението донесено на Првото заседание на АСНОМ за прогласување на АСНОМ за врхоено, законодавно u извршно претставничко телo и највисок орган иа државната власт на Демократска Федерална Македонија Новото заседание го отвара Председателот на претходното заседание, предлагајќи избор на ново работно председателство.

Чл. 14.

Ова решение влегува веднага во сила. Во манастирот „Св. отец Прохор Пчински” на ИЛИНДЕН, 2 август 1944 година. За Антифашиското собрание на народното ослободуене на Македонија

Секретар: Љупчо Д. Арсов Претседател: Љ. Арсов, с. р. Методи Андонов-Ченто М. А. Ченто,

Превземено од фејсбук страницата на Професор Тања Каракамишева

Креирано од:


Пренеси го гласот
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com